Nieuczciwy pracodawca? Sprawdź gdzie możesz się zgłosić

Kategorie artykułu: News

 

Każdy, kto podejmuje się zatrudnienia w swoim kraju czy za granicą, liczy na to, że trafi na uczciwego pracodawcę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nieporozumienie z pracodawcą wymaga interwencji organów, które pomogą nam dojść swoich praw.

Sprawdź pośrednika

Zanim udasz się na rozmowę o pracę, warto upewnić się, czy wybrany przez nas pośrednik posiada wymagany certyfikat KRAZ. Można to sprawdzić na stronie z wykazem certyfikowanych agencji zatrudnienia http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

WAŻNE – niektóre agencje zatrudnienia z państw członkowskich UE oraz EFTA  mogą być zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu. Posiadają one jednak uprawnienia wydane w państwie pochodzenia. Na takich pośredników nałożony jest obowiązek zgłoszenia zamiaru świadczenia usług na terytorium Polski marszałkowi danego województwa. Taki wykaz znajdziemy na stronie  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/wpz

Co powinna zawierać zagraniczna umowa o pracę

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencja pośrednictwa, która kieruje do pracy za granicą, jest zobowiązana do zawarcia umowy z osobą kierowaną do pracy. W umie powinny zostać zawarte:

 • pełna nazwa i adres zagranicznego pracodawcy;
 • okres zatrudnienia;
 • rodzaj pracy, warunki wynagrodzenia, przysługujące pracownikowi świadczenia socjalne;
 • ubezpieczenie społeczne i od następstw nieszczęśliwego wypadku;
 • prawa i obowiązki pracownika oraz agencji pracy;
 • opis odpowiedzialności wszystkich stron (pracownika, pośrednika i zagranicznego pracodawcy) w przypadku niedotrzymania warunków umowy;
 • wykaz faktycznych kosztów poniesionych przez pośrednika z tytułu skierowania do pracy za granicą;
 • informacje mówiące o warunkach, w jakich dopuszcza się cudzoziemców do pracy w państwie, w którym jest ona wykonywana;
 • wszystkie inne zobowiązania stron umowy.

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę, należy zgłosić się do agencji zatrudnienia, która delegowała nas do pracy. Drobne nieścisłości mogą być czasem następstwem niedostarczenia jakiegoś dokumentu lub jego nieodpowiedniego wypełnienia. Osoba, która szuka pomocy za granicą, może zasięgnąć jej w  polskich placówkach dyplomatycznych. W sprawach wymagających interwencji, w niektórych państwach pomocy udzielają związki zawodowe, inspekcje pracy albo urzędy pracy.

Jeżeli pracodawca nagminnie narusza prawa pracownika, warto skorzystać z możliwości złożenia skargi w Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki temu mamy pewność, że sprawa zostanie przekazana do odpowiednich urzędników i zostanie dokładnie zbadana.

Poniżej przedstawiamy listę niektórych instytucji partnerskich PIP za granicą:

Belgia

W Belgii nadzór nad bezpieczeństwem w pracy wchodzi w zakres kompetencji Ministra Pracy i Federalnej Służby Publicznej ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego.

Dane kontaktowe:

SPF Emploi, Travail et Concertationsociale
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Tel. : +32 2 233 41 11
Faks : + 32 2 233 44 88
E-mail : spf@emploi.belgique.be
http://www.emploi.belgique.be/

Obszarami działania belgijskiego ośrodka są:

 • ogólne warunki pracy, wynagrodzenia i zatrudnienia;
 • nadzór nad czasem pracy (nadgodziny, dni wolne od pracy, urlopy, praca w nocy);
 • legalność zatrudnienia pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, pracę tymczasową oraz pracowników delegowanych;
 • prowadzenie rejestru pracodawców;
 • bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy;
 • wypadki przy pracy, medycyna pracy;
 • kontrole w przedsiębiorstwach podwyższonego ryzyka, kontrola ryzyka chemicznego;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie dobrostanu w pracy.

Placówka nadzoruje również Federalne Publiczne Służby ds. Zabezpieczenia Społecznego zajmujące się nadzorem nad właściwym stosowaniem przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Francja

We Francji nad równym traktowaniem pracowników czuwa Generalna Dyrekcja Pracy, która funkcjonuje w ramach Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia, Kształcenia Zawodowego i Dialogu Społecznego. Placówka zajmuje się między innymi prowadzeniem kontroli z zakresu BHP i prawa pracy, wsparciem i koordynacją w ramach dialogu społecznego oraz prowadzi działania rozjemcze w przypadku konfliktów zbiorowych.

Dane kontaktowe:

La DirectionGénéraleduTravail
39-43, QuaiAndréCitroën 75902
PARIS CEDEX 15 FRANCE
Tel : +33 1 44 38 38 38
Faks: + 33 1 44 38 27 11
https://travail-emploi.gouv.fr/

Holandia

Holenderska Inspekcja Pracy podlega Ministerstwu Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Do jej podstawowych działań należy:

 • prowadzenie działań prewencyjnych, reakcyjnych oraz działania doradcze;
 • kontrolowanie warunków i czasu pracy;
 • kontrola poważnych zagrożeń i wypadków przy pracy;
 • nadzór nad zatrudnianiem cudzoziemców oraz przestrzeganiem Dyrektywy96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dane kontaktowe:

Arbeidsinspectie
Postbus 820, 3500 AV Utrecht
Tel: 0800 27 00 00 0
fax: 070 – 333 61 61
http://www.arbeidsinspectie.nl

Irlandia

Irlandzki Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa zajmuje się kontrolą nad zatrudnieniem pracowników delegowanych, skargami pracowniczymi oraz przestrzeganiem prawa pracy.

Urząd prowadzi również działalność doradczą i informacyjną w kwestiach związanych z BHP.

Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i badań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dane kontaktowe:

Health and Safety Authority
The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1
Tel. : +353 1 614 7000, infolinia: 1890 289389
Email: wcu@hsa.ie
https://www.hsa.ie/eng/

Niemcy

W Niemczech wszystkie sprawy dotyczące naruszenia przepisów prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Na szczęście dostęp do fachowych usług prawniczych jest tu stosunkowo łatwy. W przypadku, kiedy nie znamy biegle języka niemieckiego, możemy zgłosić się do adwokata mówiącego po polsku. Aby uzyskać dane kontaktowe do takiej osoby, należy skontaktować się z polskim urzędem konsularnym, można także przesłać prośbę poprzez e-mail.

Jeśli jednak po ustaniu zatrudnienia nie otrzymamy od pracodawcy świadectwa pracy, powinniśmy zgłosić się do Federalnej Dyrekcji ds. Finansów West, która swoje siedziby ma we wszystkich większych miejscowościach.

Dane kontaktowe (główna siedziba):

Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1 – 3
50668 Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Telefon: +49 221 22255-0
Fax: +49 221 22255-3981
poststelle@ofdk.bfinv.de

Norwegia

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w Norwegii sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy podlegająca Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Do obowiązków Inspekcji należy:

 • poradnictwo w zakresie pomocy i wsparcia dla pracowników;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP;
 • stworzenie bezpiecznego środowiska i odpowiednich warunków dla wszystkich pracowników;
 • prowadzenie kampanii reklamowych promujących równe traktowanie wszystkich pracowników skierowanych do przedsiębiorców.

Dane kontaktowe:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim, Norge
Infolinia (również w jęz. polskim): 815 48 222
Tel. z zagranicy: (+47) 73 19 97 00
Fax: (+47) 73 19 97 01
E-mail: post@arbeidstilsynet.no
Informacje również w języku polskim: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=92397

Wielka Brytania

Anglia nie ma jednej instytucji, do której można zwracać się w sprawach prawa pracy – nie ma tu polskiego odpowiednika PIP.

Od 2008 roku za egzekwowanie przepisów dotyczących bhp odpowiedzialny jest Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (Health and SafetyExecutive), https://www.hse.gov.uk/. W większości zakładów pracy HSE ma swojego przedstawiciela, do którego należy zgłosić się w przypadku podejrzeń dotyczących nie przestrzegania przepisów BHP.

Jeżeli naszym pracodawcą jest agencja pośrednicząca możemy zgłosić się do Inspektoratu Standardów Biur Pośrednictwa Pracy (EmploymentAgencyStandardsInspectorate) lub Zrzeszenia Rekrutacji i Zatrudnienia (Recruitment and EmploymentConfederation, REC), o ile agencja do niego należy.

Wykaz instytucji współpracujących z polską Państwową Inspekcją Pracy znajduje się TUTAJ.

Artykuł przygotowała Sandra Tyl